Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, ecologie şi protecţia mediului, servicii şi comerţ, agenţi economici din ţară şi străinătate, urbanism şi amenajarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, de stabilire a legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din ţară şi străinătate:

- CĂTANĂ AUREL                  - președinte

- BUTIURCA MIHAI                - secretar

- FARAGO PETRU-LIVIU                 
- GERENDI SZILARD-ROBERT         
- KATONA GYULA                       
- MEZÖ-PALKO ȘTEFAN
- TĂBĂRAN MARIUS


II. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement, culte şi probleme ale minorităţilor:

- MERA IOAN-VIOREL           - președinte

- VAJDA ANA-CLAUDIA         - secretar
- DEMETER MIHAI
- NAGY JOZSEF
- CĂTANĂ AUREL


III. Comisia de validare:

- MEZÖ-PALKO ȘTEFAN      - președinte
- TĂBĂRAN MARIUS           - secretar

- NAGY JOZSEF