Lista documentelor de interes public

 • 2017-12-18

  L I S T A
  documentelor de interes public, comunicate la cerere potrivit art.6 din Legea nr.544/2001 privind

  liberul acces la informaţiile de interes public  1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Voivodeni;
  2. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Voivodeni;
  3. Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Voivodeni, inclusiv apartenenţa politică a consilierilor locali;
  4. Procesele verbale ale şedinţelor publice ale consiliului local, respectiv ale şedinţelor care nu s-au desfăşurat cu uşile închise;
  5. Informări întocmite de primarul comunei Voivodeni privind starea economică şi socială a comunei Voivodeni, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
  6. Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de către viceprimar;
  7. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Voivodeni, precum şi a terenurilor cu destinaţie forestieră aflate pe raza comunei Voivodeni;
  8. Lista actelor normative adoptate de consiliul local, potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;
  9. Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni şi domeniile de activitate;
  10. Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor;
  11. Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, precum şi cu privire la închirierea, concesionarea ori vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţa;
  12. Propuneri de la cetăţeni;
  13. Lista imobilelor care fac parte din domeniul public şi privat al comunei;
  14. Lista cu ofertele privind închirierea, concesionarea şi vânzarea unor bunuri din patrimoniul comunei;
  15. Lista instituţiilor şi serviciilor publice finanţate total sau parţial din bugetul local;
  16. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;
  17. Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate;
  18. Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor;
  19. Evidenţa dosarelor de asistenţă sociala a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;
  20. Lista dosarelor privind alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței;

  21. Lista dosarelor de ajutor social acordat în temeiul Legii nr.416/2001;
  22. Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii, precum şi prezenţa lunară la munca a beneficiarilor de ajutor social;
  23. Lista de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări;
  24. Lista autorizaţiilor/avizelor de funcţionare eliberate comercianților;
  25. Listele cu ofertele declarate câştigătoare, pentru achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări şi contractele încheiate cu furnizorii;
  26. Date privitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu excepţia testelor şi subiectelor de concurs, care sunt secrete până în ziua şi ora susţinerii concursului;
  27. Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii ale Codului fiscal cu privire la impozitele si taxele locale;
  28. Programul pieţelor, târgurilor şi oboarelor;
  29. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite în ţară şi în străinătate
  30. Informaţii generale pentru cetăţenii străini;
  31.Lista asociaţiilor de proprietari/locatari, după caz
  32. Lista atestatelor de producător eliberate;
  33. Informaţii privind activitatea cultural-sportivă, desfăşurată pe teritoriul comunei Voivodeni;
  34. Relaţii cu O.N.G. -uri, programe ale acestora şi colaborări;
  35. Informaţii despre programele cu finanţare externă;

  36. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar.


  * * * * *

 •