Obligații cu privire la Registrul Agricol

 • 2018-01-03

  În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol și ale Normelor tehnice aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice și preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.734/480/1003/3727/2015.
   
  1. Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
  2. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
  3. Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la pct.1 prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.
  4. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile pct.1 sau, după caz, ale pct.2.
   
  Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol, la următoarele termene:
  a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.


  În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».


  În perioada de înscriere a datelor în registrul agricol se colectează informaţii prin sondaj de la gospodării şi unităţi cu personalitate juridică cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă.


  Pe baza acestor informaţii şi a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determină, pe comună, producţia vegetală, animală, precum şi producţia apicolă şi efectivul de familii de albine din gospodăriile populaţiei.


  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
  a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
  b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;
  c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de O.G. nr.28/2008 sau de normele tehnice prevăzute mai sus, după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

   

 •