Regulament

Anexa la Hotărârea
Nr. 19 din 30.04.2008

 

 

 


R E G U L A M E N T U L

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Voivodeni

 


    În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, şi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
   Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.
   Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor publice locale de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
   Comuna Voivodeni, ca unitate administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege .
   Consiliul Local al Comunei Voivodeni este autoritatea deliberativă a administraţiei publice, care funcţionează autonom şi asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.
   În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii, se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Voivodeni.
 
CAPITOLUL I
Constituirea consiliului local

   Art.1.-Consiliul Local al Comunei Voivodeni este ales prin vot universal egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din comuna Voivodeni, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
   Art.2.-Numărul membrilor Consiliului Local Voivodeni se stabileşte prin ordin al prefectului, în condiţiile prevederilor art.29 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art.3.-(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, pentru şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
   (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.
   (3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
   (4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
   (5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(3). Alegerile se vor organiza în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.
   Art.4.-La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
   Art.5.-(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
   (2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Capitolului IV din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
   (3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
   (4) Prevederile alin.(3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
   Art.6.-(1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
   (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.5 alin.(2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
   (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin adoptarea unei hotărâri, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
Art.7.-Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
   Art.8.-(1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa la prezentul regulament.
   (2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid.
   (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin.(2).
   (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
   (5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.
   Art.9.-(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării sau invalidării mandatelor se consemnează într-o hotărâre, care se va comunica persoanelor interesate lipsă de la şedinţă.
   Art.10.-(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Voivodeni. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
   (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
   (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
   (4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
   (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
   (6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
 
CAPITOLUL II
Organizarea consiliului local

SECŢIUNEA 1
Preşedintele de şedinţă

   Art.11.-(1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
   (2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
   (3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează într-o hotărâre.
   (4) Hotărârile adoptate şi menţionate în articolele precedente se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul comunei. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie, cu excepţia hotărârii privind validarea sau invalidarea mandatelor, care poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
   Art.12.-(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
   (2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.
 
SECŢIUNEA a 2 - a
Alegerea viceprimarului

   Art.13.-Consiliul Local Voivodeni are un viceprimar ales din rândul consilierilor. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
   Art.14.-(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
   (2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
   (3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
   (4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
   (5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
   Art.15.-În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
   Art.16.- Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o hotărâre a consiliului local.
   Art.17.-Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
 
SECŢIUNEA a 3 - a
Comisiile de specialitate
 
   Art.18.-(1) După constituire şi alegerea viceprimarului, consiliul local stabileşte şi organizează un număr de 2 comisii de specialitate, cu un număr de membrii impar, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, ecologie şi protecţia mediului, servicii şi comerţ, agenţi economici din ţară şi străinătate, urbanism şi amenajarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, de stabilire a legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din ţară şi străinătate;
b) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement, culte şi probleme ale minorităţilor, :
   (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
   Art.19.-(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen, în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
   (2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii locali care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
   (3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
   (4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
   (5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
   Art.20.-(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
   (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
    (3) Un consilier poate face parte din 1 - 2 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
   Art.21.-Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
   Art.22.-(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
   (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin prezentul regulament sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
   Art.23.-(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
   (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.
   Art.24.-(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea rapoartelor şi a proceselor-verbale etc.
   (2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
   Art.25.-(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
   (2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
   (3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
   (4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
   Art.26.-Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, cu cel puţin 8 zile înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
   Art.27.-(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
   (2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta raportul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
   (3) Rapoartele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
   (4) Raportul întocmit potrivit alin.(2) şi (3) se prezintă secretarului comunei în ziua următoare celei în care s-a ţinut şedinţa, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.
   Art.28.-Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
   Art.29.-(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
   (2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
   Art.30.-Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care au întocmit rapoartele respective.
   Art.31.-(1) Consiliul local poate organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată.
   (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
   (3) Comisia specială de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
   Art.32.-Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
 
SECŢIUNEA a 4 - a
Alte dispoziţii
 
   Art.33.-(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare.
   (2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut la alin.(1) al art.10, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
   Art.34.-(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului. Primarului i se înmânează legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României.
   (2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
   (3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţi şi senatori, miniştri şi alţi membri ai Guvernului, secretari şi subsecretari de stat, şefi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din judeţ, precum şi alte persoane invitate, aceştia vor ocupa un loc distinct.
   Art.35.-Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.
   Art.36.-(1) Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;
b) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
c) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
d) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor locali;
e) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
f) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
g) asigură întocmirea procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
h) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
i) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
j) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului;
k) contrasemnează pentru legalitate, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale; nu va contrasemna hotărârile în cazul în care consideră că acestea sunt ilegale; în acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
l) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
m) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului.
   (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului local.
 
CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului local
SECŢIUNEA 1
Desfăşurarea şedinţelor
 
   Art.37.-(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la convocarea primarului.
   (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.
   (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin grija secretarului comunei, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
   (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau în alte situaţii stabilite de prezentul regulament, convocarea consiliului local se poate face de îndată.
   (5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
   (6) Consiliul local se întruneşte din oficiu în şedinţă ordinară în ultima zi de marţi a fiecărei luni, în situaţia în care nu este convocat, ori există indicii că nu va fi convocat în condiţiile prevăzute de alin.(1).
   (7) Şedinţele consiliului local sunt publice.
   (8) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei.
   (9) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul comunei îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
   (10) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
   (11) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
   (12) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul comunei afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a comunei o copie a procesului-verbal al şedinţei.
   (13) La şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba maghiară.
   (14) În timpul desfăşurării şedinţelor de consiliu şi ale comisiilor de specialitate este interzis fumatul în sala de şedinţă.
   Art.38.-(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ale rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului local, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
   (2) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maghiară.
   (3) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
   (4) Ordinea de zi se supune aprobării consiliului, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului.
   (5) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
   (6) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(5).
   (7) În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin.(4)-(6), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.
   Art.39.-(1) Consilierii locali sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
   (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului.
   (3) Dacă există delegaţi săteşti, vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul său având caracter consultativ.
   Art.40.-(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului sau persoanei din cadrul aparatului de specialitate al primarului care a întocmit raportul.
   (2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.
   (3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
   Art.41.-(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
   (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art.42.-Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
   Art.43.-Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
   Art.44.-În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
   Art.45.-Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.
 
SECŢIUNEA a 2 - a
Elaborarea proiectelor de hotărâri

   Art.46.-(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul comunei şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
   Art.47.-(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
   (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
   (3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului comunei.
   Art.48.-(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în termen de 3 zile de la înregistrare. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar, împreună cu secretarul comunei.
   (2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a rapoartelor, avându-se grijă ca raportul compartimentului de resort să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a propriului raport.
   (3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
   Art.49.-(1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, comisia poate formula amendamente.
   (2) Raportul se transmite secretarului comunei, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
   Art.50.-Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de raportul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.
 
SECŢIUNEA a 3 - a
Dispoziţii privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ
 
   Art.51.-(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, prin grija primarului ori a secretarului, se va publica un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, se va afişa la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi se va transmite către mass-media locală, după caz. Aceste proiecte de hotărâri se vor transmite, de asemenea, tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
   (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizarea şi adoptarea Consiliului local. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii, textul complet al proiectului de hotărâre respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.
   (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite către asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2).
   (4) La publicarea anunţului se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
   (5) Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus se vor depune la secretarul comunei.
   (6) Proiectul de hotărâre se transmite spre analiza si avizarea comisiilor de specialitate interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin.(4).
   (7) Primarul este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
   (8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Consiliul local va analiza toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.
   (9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se vor supune adoptării Consiliului local în procedură de urgenţă, potrivit prezentului regulament şi a actelor normative în vigoare.
 
SECŢIUNEA a 4 - a
Dispoziţii privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de luare a hotărârilor
 
   Art.52.-(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice ale Consiliului local se va face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului local, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
   (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică se va face prin grija secretarului comunei.
   (3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de preşedintele de şedinţă.
   (4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice.
   Art.53.-Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă la şedinţa publică posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
   Art.54-(1) Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.
   (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art.53 au valoare de recomandare.
   Art.55.-(1) Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru al Consiliului local, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediu şi va fi publicată în site-ul propriu.
   (2) Minutele şedinţelor publice se vor elabora şi arhiva alături de actele şedinţei respective a consiliului local. Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.
   (3) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor care se desfăşoară cu uşile închise, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
SECŢIUNEA a 5 - a
Procedura de vot
 
   Art.56.-(1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
   (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
   (3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte expres o anumită modalitate.
   Art.57.-(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
   (2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
   Art.58.-(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
   (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".
   (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
   Art.59.-(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
   (2) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".
   (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
   Art.60.-Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
   Art.61.-Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.
 
CAPITOLUL IV
Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
 
   Art.62.-(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului comunei, precum şi şefilor compartimentelor din cadrul aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
   (2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
   (3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
   Art.63.-Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
   Art.64.-(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
   (2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
   Art.65.-(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   (2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.
 
CAPITOLUL V
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
 
   Art.66.-După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează legitimaţia care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii lor de aleşi ai colectivităţii, potrivit modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
    Art.67.-Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art.68.-Consilierul local poate demisiona anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului, în prima şedinţă ordinară, adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
 
SECŢIUNEA 1
Drepturile consilierilor locali
 
   Art.69.-Consilierii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
   Art.70.-(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
   (2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5 % din indemnizaţia lunară a primarului şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.
   (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acorda indemnizaţia, potrivit alin.(2), este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
   (4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
   (5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
   (6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
   Art.71.-Drepturile băneşti cuvenite consilierilor, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
   Art.72.-Consilierii şi delegatul sătesc, care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
   Art.73.-Consilieri locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
   Art.74.-Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.
   Art.75.-(1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a acestora, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
   Art.76.- Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.
   Art.77.-(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile de la data încheierii misiunii.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1), consilierii locali vor suporta cheltuielile deplasării.
 
SECŢIUNEA a 2 - a
Obligaţiile consilierilor locali
 
   Art.78.-Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
   Art.79.-Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
   Art.80.-Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului.
   Art.81.-Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
   Art.82.-Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
   Art.83.-(1) Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
   (2) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
   (3) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
(4) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.
   Art.84.-(1) Consilierii locali îşi vor perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, având obligaţia de a participa în acest sens la cel puţin un curs de pregătire în decursul primului an de mandat, organizat în acest scop de instituţiile abilitate de lege.
(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) consilierii care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
   Art.85.-(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în prezentul regulament.
   (2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin prezentul regulament.
   Art.86.-Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.
 
SECŢIUNEA a 3 - a
Răspunderea consilierilor locali
 
   Art.87.-Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
   Art.88.-(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
   (2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
   Art.89.-(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) - d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin.(1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
   (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. e), cazul se va transmite Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de consilierul în cauză.
   Art.90.-La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
   Art.91.-(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
   (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
   Art.92.-(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
   (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
   Art.93.-În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
   Art.94.-(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
   (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, în cel mult 10 zile de la sesizare.
   Art.95.-Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
   Art.96.-Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
   Art.97.-În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui.
   Art.98.-(1) Sancţiunile prevăzute la art.89 alin.(1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
   (2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
   Art.99.-Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.89 alin.(1) lit. a) - d).
 
CAPITOLUL VI
Aparatul permanent al consiliului local
 
   Art.100.-(1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă, pe care va fi încadrată, prin hotărâre, o persoană care are studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
   (2) Funcţia pe care va fi încadrată persoana prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestei persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.
   Art.101.-Salarizarea persoanei prevăzute la art.100 alin.(1) se face potrivit prevederilor legale de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.
   Art.102.-(1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoana angajată, potrivit art.100 alin.(1), dacă aceasta are pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.
   (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.
   Art.103.-(1) Persoanei angajate potrivit art.100 alin.(1) nu i se aplică prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
   (2) Persoana încadrată pe postul creat potrivit art.100 alin.(1) îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului comunei şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale. De asemenea, acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate consilierilor locali, în vederea redactării proiectelor de hotărâri, expunerilor de motive şi a rapoartelor prevăzute de lege, precum şi în vederea exercitării în bune condiţii a mandatului.
 
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
 
   Art.104.-Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se face cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
   Art.105.-Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.
 
* * * * *

 
 
Anexa la regulament
 
R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VOIVODENI
CONSILIUL LOCAL

 
 
P R O C E S - V E R B A L
încheiat astăzi,__________________________, în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Voivodeni
 
    Astăzi______________________(data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Voivodeni în şedinţa de constituire din data de__________________a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor.
   Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui număr de__________consilieri, conform tabelului anexat.
   Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.
 
                                 Preşedinte,                                                                                        Secretar,

Membrii,